/ Omgevingswet

Dit is een deel van de wetenschappelijke publicaties van mr. dr. ing. Peter de Haan over bouwen onder de Omgevingswet. Voor al zijn publicaties en blogs kunt u naar de website www.bouwenonderdeomgevingswet.nl. De Omgevingswet treedt op 1 januari 2022 in werking. Samen met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen zorgt de Omgevingswet voor de grootste wijziging ooit in het publieke bouwrecht en het omgevingsrecht.

Peter is een expert in beide wetten, omdat hij op beide wetten is gepromoveerd en talrijke publicaties over bouwen onder de Omgevingswet heeft geschreven. Peter is een veelgevraagd spreker op congressen en cursussen over bouwen onder de Omgevingswet.

De Omgevingswet komt onder meer in de plaats van de Wabo. Het omgevingsplan vervangt het bestemmingsplan (en de welstandsnota en bouwverordening). En het Besluit bouwwerken leefomgeving vervangt het Bouwbesluit 2012. Er is onder de Omgevingswet een knip in de omgevingsvergunning voor bouwen in twee delen: een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit en een omgevingsvergunning voor een (technische) bouwactiviteit. Een initiatiefnemer is zelf verantwoordelijk dat hij zo nodig beide omgevingsvergunningen aanvraagt.

In het omgevingsplan zullen vaker open normen zijn opgenomen dan onder het bestemmingsplan het geval is. De omgevingsvergunningprocedure wordt daarom belangrijker. Bij laatstgenoemde procedure kan er namelijk discussie ontstaan over de invulling van de open normen uit het omgevingsplan.

De regels voor vergunningvrij bouwen zijn aanzienlijk ingewikkelder dan onder de Wabo. Zo zal een initiatiefnemer in de basis in vijf lijsten moeten kijken of zijn bouwplan vergunningvrij is. De initiatiefnemer kan wel zo nodig een onverplichte vergunningaanvraag indienen om zekerheid te krijgen van de gemeente.