/ Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen treedt op 1 januari 2022 gelijktijdig met de Omgevingswet in werking. Peter heeft een persoonlijke website over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Niet alleen brengt de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen veranderingen aan in de vergunningverlening en handhaving, maar ook in het Burgerlijk Wetboek. 

Zo is in het Burgerlijk Wetboek bepaald dat de verborgen gebreken regeling verdwijnt. De aannemer is ook aansprakelijk voor gebreken die zijn opdrachtgever bij de oplevering redelijkerwijs had kunnen ontdekken. Bij een bouwconsument kan hiervan niet worden afgeweken. Bij een professionele opdrachtgever kan in de aannemingsovereenkomst zelf (niet in algemene voorwaarden) worden bepaald dat de verborgen gebreken regeling in stand blijft.

In het algemeen kunnen van de wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek bij een professionele opdrachtgever worden afgeweken maar bij een bouwconsument niet. 

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen brengt wijzigingen aan in de omgevingsvergunning voor de (technische) bouwactiviteit onder de Omgevingswet. In plaats van een vergunningaanvraag moet vier weken voorafgaand aan de bouwwerkzaamheden een bouwmelding bij de gemeente worden gedaan. Bij de bouwmelding moet de initiatiefnemer vermelden welke private kwaliteitsborger tijdens de bouw aan de hand van een instrument voor kwaliteitsborging (beoordelingsmethodiek) toezicht houdt. Ook moet hij bij de bouwmelding een borgingsplan van de kwaliteitsborger verstrekken, waarin hij de risico’s weergeeft. Het gerealiseerde bouwwerk moet de initiatiefnemer gereedmelden. Bij de gereedmelding moet hij een dossier bevoegd gezag indienen. Het belangrijkste onderdeel van het dossier bevoegd gezag is de positieve verklaring van de kwaliteitsborger dat het gerealiseerde bouwwerk aan de technische nieuwbouwvoorschriften voldoet. Zonder zijn positieve verklaring mag het bouwwerk niet in gebruik worden genomen. 

De kwaliteitsborger kan niet handhaven, de gemeente wel. De gemeente kan handhaven als geen bouwmelding wordt gedaan of de gereedmelding ontbreekt. Ook kan zij handhaven als stukken bij die bouwmelding of gereedmelding ontbreken. Als de kwaliteitsborger denkt dat het te realiseren bouwwerk niet zal voldoen, dan moet hij de gemeente waarschuwen. De gemeente kan dan zo nodig de bouwtechnische voorschriften handhaven.

De Wet kwaliteitsborging voor de bouwen heeft grote gevolgen voor alle partijen in de bouw. Op de website Wet kwaliteitsborging voor het bouwen wordt alles uitgelegd.